AMP - Tomasz Alf Logo

Tomasz Alf

Telefon:

Produkcja: (+48) 795 506 745
Eurotherm: (+48) 532 752 890      
YAGEO: (+48) 12 258 08 44

Adres:

AMP - Tomasz Alf
ul. Krakowska 304A
32-080 Zabierzów

Polski producent czujników temperatury.

Produkty pierwszej klasy jakości.

Produkcja wyrobów zgodnie z AMS2750E
oraz CQI-9 edycja 3

Nowoczesny park maszynowy.

Autoryzowany Partner Eurotherm GmbH by Watlow w Polsce.

Przedstawiciel YAGEO Nexensos w Polsce.

Polityka prywatności

(PL)
1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Celem i misją naszego przedsiębiorstwa jest dołożenie wszelkich starań, by wszelkie informacje jakie państwo nam powierzacie pozostały prywatne. Sporządzając niniejszy dokument podjęliśmy się realizacji prawidłowych zasad, sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
Niniejszy dokument został opracowany dla realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO.
(Jeżeli chcesz przejść od razu do informacji odnośnie RODO, przejdź do rozdziału 4)

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) użytkowników korzystających z niniejszej strony jest Tomasz Alf, prowadzący działalność gospodarczą pn.: AMP - Tomasz Alf, ul. Krakowska 304A, 32-080 Zabierzów.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) a także w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

4. Niniejsza strona pozyskuje informacja o użytkownikach serwisu i ich zachowaniach w sposób następujący:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacji w formularzach elektronicznych zamieszczonych na niniejszych stronach,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

5. Zbieramy informacje podane dobrowolnie.

6. Możemy również zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).


2. PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Państwa urządzenia i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) określania Państwa profilu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych, pragniemy również zauważyć, że nie jesteśmy odpowiedzialni za profilowanie, pliki te są wykorzystywane przez dostawców usług internetowych.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

6. Pragniemy poinformować, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka "pomoc" Państwa przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.


3. LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych Państwa zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (link referencyjny) - w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

1. Administratorem Państwa danych jestTomasz Alf, prowadzący działalność gospodarczą pn.: AMP - Tomasz Alf, ul. Krakowska 304A, 32-080 Zabierzów, w ramach której prowadzi działalność gastronomiczną: Tomasz Alf  Alf-Mechanika Precyzyjna, ul. Krakowska 304, 32-080 Zabierzów.

2. Cele w jakich przetwarzamy Państwa dane.
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania, na przykład w celu wykonania postanowień umowy, korzystania z formularza kontaktowego lub podczas rejestracji usług. Do realizacji usług wykorzystujemy dane podane przez użytkownika, po uprzednim udzieleniu przez niego stosownej zgody, w zamieszczonym na stronie internetowej formularzu kontaktowym.
Zgoda wyrażana jest wyłącznie w celu:
- przetwarzania przez Tomasz Alf - Mechanika Precyzyjna, zawartych w formularzu danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu,
- przetwarzania przez Tomasz Alf - Mechanika Precyzyjna, zawartych w formularzu danych kontaktowych w celu przesłania informacji marketingowych i ofert handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być też podjęcie w przyszłości działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, (w tym ustalenia zakresu zamówienia, dokumentacji, i przygotowanie procesu realizacji) a także wykonania umowy. Dane której stroną jest osoba której dane dotyczą to również dane jej przedstawiciela, pełnomocnika i osoby upoważnionej do kontaktu w jej imieniu.
Państwa dane osobowe są również pozyskane z rejestrów publicznie dostępnych w tym Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego a także w oparciu o informacje podane dobrowolnie przez osoby upoważnione do kontaktu w celu realizacji zamówienia.

3. Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych.
a) w przypadku udzielania zgody: Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) przed zawarciem umowy i przyj jej zawarciu: Artykuł 6 ust. 1 lit. b i f RODO w związku z art. 66 do 721 kodeksu cywilnego.
Kategorie i zakres danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.

4. Komu są przekazywane Państwa dane osobowe/Kto ma do nich dostęp.
a) Pracownikom Administratora Danych Osobowych,
b) Dostawcom usług księgowych, kurierskich i pocztowych a także prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
c) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,
d) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

5. Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu.
a) W przypadku zgody do chwili jej wycofania,
b) W przypadku stałej współpracy gospodarczej przechowywanie danych osobowych kontrahentów (klientów), dostawców i podmiotów współpracujących odbywa się w całym okresie jej realizacji, upływu okresu gwarancji, upływu okresów terminu płatności i przedawnienia wszystkich roszczeń jakie są z nią związane, a także okresu wynikającego z rozliczeń publiczno-prawnych wobec właściwych organów do tego powołanych (np. Urzędu Skarbowe),
c) W przypadku współpracy sporadycznej lub jednorazowej do końca upływu okresu terminu realizacji, płatności, przedawnienia wszystkich roszczeń związanych z daną umową, a także okresu wynikającego z rozliczeń publiczno-prawnych wobec właściwych organów do tego powołanych (np. Urzędy Skarbowe).

6. Pragniemy Państwa również poinformować o prawie do dostępu do danych oraz, że:
a) jeżeli udzieliliście Państwo zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, w każdym czasie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej mocy po jej udzieleniu a przed jej cofnięciem,
b) macie prawo sprostowania danych w sytuacji gdy dane posiadane przez nas są nieprawidłowe a także do uzupełnienia tych danych jeżeli będą one niekompletne, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania (jeżeli ich uzupełnienie będzie wykraczało poza cel przetwarzania uprawnienie do uzupełnienia nie będzie przysługiwało),
c) macie prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania,
d) macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym i zostanie ono zrealizowane w sytuacji:
a) jeżeli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym; wszelkie dane zostaną usunięte, jednocześnie pragniemy podkreślić że w przypadku udzielenia zgody a następnie zawarcia umowy uprawnienie takie nie będzie przysługiwało ze względu na realizację przez nas na Państwa rzecz zamówienia,
b) gdy przetwarzanie danych jest zbędne dla celu w jakim zostały pozyskane; np. gdy umowa i płatności zostały zrealizowane, upłynął okres gwarancji i okres przechowywania danych wynikający z norm prawa powszechnie obowiązującego,
c) gdy został wniesiony sprzeciw i brak jest nadrzędnego uprawnienia do przetwarzania danych,
d) gdy dane byłby przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli usunięcie danych będzie wymagane przez przepisy obowiązuje w państwie członkowskim któremu podlega administrator lub w prawie Unii Europejskiej.

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. W celu realizacji powyższych uprawnień, szczególnie wynikających z punktu 7 lit. a do c prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@amp-ta.pl


(EN)
1. GENERAL INFORMATION


1. The goal and mission of our company is to make every effort to ensure that all information you entrust us remains private. When preparing this document, we have undertaken to implement the correct principles, methods of collecting, processing and using information about the users of our website. Please read this document carefully to understand our privacy policy and how we use Your Personal Data.
This document was drafted to implement the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of Personal Data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) - RODO.
(If you want to read directly the RODO information, skip till Chapter 4).

2. The Administrator of Personal Data (ADO) of users who avail this website is Tomasz Alf conducting business activities: AMP - Tomasz Alf, ul. Krakowska 304A, 32-080 Zabierzów.

3. The processing of personal data is been executed on the principles defined by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on Protection of Personal Data), as well as in accordance with the provisions of the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018 item 1000).

4. The website obtains information about website users and their behaviors in the following way:
a) by voluntarily submitted information by the user in the electronic forms available in this website,
b) by gathering cookies in the end devices,
c) by collecting web server logs by the hosting operator.

5.We collect information provided voluntarily.

6.We can also save information about the connection parameters (time stamp, IP address).


2. COOKIES FILES

1. This service uses cookies files.

2. Cookies are IT data, in particular text files, which are stored in the device of Your terminal equipment and are intended for the use of websites.

3. The entity placing cookies on your device and accessing them is ADO.

4. Cookies are used for the following purposes:
a) statistics that help you understand how you use the website, which allows you to improve their structure and content,
b) personalize Your profile to display customized content and advertising in our website, we would also like to point out that we are not responsible for profiling, these files are used by Internet service providers.

5. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on your device until you log out, leave the website or turn off the software (web browser). Persistent cookies are stored on your device for the time specified in the cookie file parameters or until you delete them.

6. We would like to inform you that the web browser usually allows cookies to be stored in your device by default. You can make changes of settings for cookies in your browser at any time. The web browser allows you to delete or block cookies. Detailed information on this subject is provided in the ?help? tab of your web browser.

7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on websites.


3. SERVER LOGS

1. Information about web server administer are being logged in the server layer. The data are been processed only for the administer purposes to provide most efficient hosting services .

2. Browsed resources are identified by URL addresses, in addition were the following make be stored
a) request time stamp,
b) response time stamp,
c) host name - identificationby the http protocol,
d) information about errors that occurred during the execution of the http transaction,
e) URL address previously browsed by the user (referrer link) - in case when the webpage redirection to the services occurred by the link,
f) information about user's browser,
g) information about IP address.

3. Above mentioned data are not associated with specific users browsing the webpage.


4. INFORMATION OBLIGATION RESULTING FROM RODO

1. The administrator of Your Personal Data is Tomasz Alf, conducting business activities: AMP - Tomasz Alf, ul. Krakowska 304A, 32-080 Zabierzów as part of which he conducts gastronomic activities Tomasz Alf  Alf-Mechanika Precyzyjna, ul. Krakowska 304, 32-080 Zabierzów.

2. The purposes of processing Your data.
Personal data are stored only when voluntarily submitted, example for the purpose of execution of the contract, usage of contact form or within services registration. For the purpose of providing the service the user data been used only after approval of the appropriate permission placed on the contact form webpage. To provide services, we are processing user data, after prior approval by the user, in the contact form provided on the webpage.
Consent is expressed solely in order to:
- processing by Tomasz Alf - Mechanika Precyzyjna, contact details contained in the form for the purpose of contacting,
- processing by Tomasz Alf - Mechanika Precyzyjna, contained in the contact form in order to send commercial and marketing information to the indicated e-mail address.

The purpose of processing Your Personal Data may also be to take action in the future before concluding the contract at Your request (including determining the scope of the order, documentation, and preparation of the implementation process) as well as performance of the contract. Information which the data subject is a party is also the data of its representative, proxy and person authorized to contact on its behalf.
Your Personal Data is also obtained from public available registers, including the Central Registry and Economic Information, the National Court Register, and also based on information provided voluntarily by persons authorized to contact in order to perform the order.

3. Legal basis and scope of personal data processing:
a) in the case of consent: Article 6 paragraph 1 (a) RODO,
b) before concluding the agreement and accepting it: Article 6 paragraph 1 (b) and (f) RODO in connection with art. 66 to 721 of the Civil Code.
Categories and scope of Personal Data: name, surname, company name, address of residence, business address, e-mail address, contact telephone number, tax identification number.

4. To whom Your Personal Data is transmitted/ Who has access to them.
a) Employees of the Personal Data Administrator,
b) Suppliers of accounting, courier and postal services as well as legal and advisory services supporting us in pursuing due claims due to conduct activities,
c) Entities that provide us with IT services,
d) Your personal data will not be transferred to a third country or an international organization (outside the European Economic Area).

5. Data retention period or criteria for determining this period:
a) In the case of consent until it's withdraws acceptances.
b) In the case of permanent business cooperation, the personal data of contractors (clients), suppliers and cooperating entities is stored throughout the period of its implementation, expiration of the warranty period, expiration of payment periods and limitation of all claims related to it, as well as the period resulting from public and legal settlements with competent authorities appointed to it (i.e. Tax Office).
c) In the case of sporadic or one-time cooperation by the end of the expiration of the delivery deadline, payments, limitation of all claims related to the contract, as well as the period resulting from public and legal settlements to relevant bodies appointed (i.e. Tax Offices).

6. We would also like to inform You about the right to access data, as well as to:
a) If you have granted your consent, you have the right to withdraw it, at any time, the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the processing performed under it after its granting and prior to its withdrawal,
b) Correction of data in a situation when the data we have is incorrect and also to supplement this data if it is incomplete, taking into account the purpose of processing it (if the supplement will go beyond the purpose of processing, the right to supplement will not be due),
c) restrict or erasing the processing, as well as the right to object, demand for cessation of data processing,
d) the right to lodge a complaint to the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection if in Your opinion, the processing of personal data violates the provisions of the EU RODO Regulation.

7. Please be advised that you have the right to be forgotten and it will be implemented if:
a) you have consented to the processing of personal data, you have the right to be forgotten; all data will be deleted, at the same time we would like to emphasize that if in the case of granting consent and then concluding the contract, such authorization will not be due to the implementation of the yours order,
b) data processing is unnecessary for the purpose for which it was obtained; i.e. when the contract and payments were completed, the warranty period and the period of data storage resulting from the universally binding law norms have expired,
c) an objection has been raised and there is no empowered right to data processing,
d) data has been processed unlawfully and if the deletion of data will be required by the law in force in the Member State to which the administrator belongs or in European Union law.

8. The data provided by you will not be subject to automated decision making and profiling.

9. In order to implement the above-mentioned rights, especially those resulting from point 7 (a) to (c) please contact us at the following e-mail address: rodo@amp-ta.pl