AMP - Tomasz Alf Logo

Tomasz Alf

Telefon:

Produkcja: (+48) 795 506 745
Eurotherm: (+48) 532 752 890      
YAGEO: (+48) 12 258 08 44

Adres:

AMP - Tomasz Alf
ul. Krakowska 304A
32-080 Zabierzów

Polski producent czujników temperatury.

Produkty pierwszej klasy jakości.

Produkcja wyrobów zgodnie z AMS2750E
oraz CQI-9 edycja 3

Nowoczesny park maszynowy.

Autoryzowany Partner Eurotherm GmbH by Watlow w Polsce.

Przedstawiciel YAGEO Nexensos w Polsce.

Ogólne warunki umów sprzedaży (dostawy)

 

1. Definicje.

Sprzedający (dostawca): AMP - Tomasz Alf

Kupujący: Każdy podmiot składający zamówienie lub zapytanie ofertowe.

Zamówienie: Zamówienie zakupu lub wykonania prac, wraz z dokumentacją, złożone przez Kupującego i potwierdzone przez upoważnionego pracownika Sprzedającego.

Towar: Przyrządy do pomiaru i regulacji temperatury oraz inne urządzenia produkowane lub kompletowane przez Sprzedającego

Wydanie towaru: Następuje w magazynie Sprzedającego po przebadaniu przez kontrolę techniczną Sprzedającego lub przez przedstawiciela Kupującego jeśli tak określono w Zamówieniu akceptowanym przez Kupującego.

2. Oferta.

2.1. O ile oferta Sprzedającego nie stanowi inaczej, warunki w niej podane wiążą sprzedającego przez okres 30 dni od daty wystawienia. Przyjęcie oferty po upływie terminu 30 dni nie stanowi umowy bez pisemnej akceptacji Sprzedającego.

2.2. Informacje podawane w katalogach, folderach, itp., nie stanowią oferty w rozumieniu art. 68 KC i będą wiążące dla Stron tylko w przypadku przytoczenia ich treści w ofercie i potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do zmiany danych technicznych lub usunięcia wyrobu z katalogu bez uprzedzenia.

2.3. Wszelkie oferty firmy Sprzedającego są wiążące po akceptacji przez Kupującego niniejszych warunków.

2.4. O ile nie stwierdzono jednoznacznie inaczej w Zamówieniu, warunki odpowiedniej oferty Sprzedającego mają pierwszeństwo w stosunku do wszelkich innych ustaleń zawartych w jakimkolwiek innym dokumencie włączonym do Zamówienia.

3. Zawarcie umowy.

3.1. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Kupującego pisemnego potwierdzenia Zamówienia od Sprzedającego, jeśli Kupujący nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do treści potwierdzenia zamówienia w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia lub przez podpisanie umowy lub innego porozumienia przez Sprzedającego i Kupującego.

3.2. Każde zamówienie uzyskane przez firmę AMP - Tomasz Alf będzie przedmiotem oddzielnej umowy, do której stosują się niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.

3.3. Jakiekolwiek zmiany lub ustalenia dotyczące jednej umowy nie stosują się i nie są wiążące dla żadnej innej umowy.

3.4. Sprzedający zobowiązuje się wyprodukować Towar zgodnie z Zamówieniem potwierdzonym uprzednio przez Sprzedającego.

3.5. AMP - Tomasz Alf rezerwuje sobie prawo do odrzucenia umowy, którą uzna za sprzeczną ze swoją aktualną polityką.

3.6. Dla każdego zamówienia otrzymanego przez Kupującego zawierana jest oddzielna umowa na podanych niżej warunkach.

4. Ceny.

4.1. Wszystkie ceny podane w ofercie bazują na akceptacji niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostaw. Wszelkie zmiany tych warunków żądane przez Kupującego mogą spowodować zmianę cen podanych w ofercie lub odrzucenie zamówienia.

4.2. Wszystkie ceny są podane w PLN lub EUR bez VAT i kosztów dostawy, jeśli nie określono inaczej w ofercie.

5. Dostawa i odbiór towaru.

5.1. Terminy dostaw podane w ofercie są traktowane jako terminy przewidywane i Sprzedający nie akceptuje żadnych kar za ich niedotrzymanie. Czas dostawy liczy się od daty zatwierdzenia zamówienia lub ostatecznych uzgodnień technicznych jeśli są uzyskane później.

5.2. Przewidywany termin dostawy z fabryki Sprzedającego dla standardowych produktów wynosi 2 tygodnie od daty zatwierdzenia zamówienia lub ostatecznych uzgodnień technicznych jeśli są uzyskane później.

5.3. W przypadku stosowania materiałów specjalnych termin dostawy jest uzależniony od potwierdzenia i realizacji dostawy tych materiałów przez poddostawców. Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego o możliwości opóźnienia dostawy z takiego powodu.

5.4. Dostawa jest dokonana w momencie wydania towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Sprzedającego. Koszt przewozu ponosi odbiorca.

5.5. Dopuszcza się wydanie towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego.
Jeśli w zamówieniu określony jest inny sposób dostawy to Kupujący poda wszystkie szczegóły dotyczące przewoźnika by ten wystawił fakturę bezpośrednio do Kupującego.

5.6. Ryzyko straty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi.

5.7. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność z wszelkimi miejscowymi przepisami i regulacjami odnoszącymi się do instalacji, użytkowania, importu, eksportu oraz reeksportu urządzeń i licencjonowanego oprogramowania, jeśli takie jest stosowane.

5.8. Sprzedający za uprzednią zgodą Kupującego może realizować dostawy częściowe lub przedterminowe obciążając ich kosztami Kupującego, korygując przy tym odpowiednie terminy płatności.

5.9. W przypadku opóźnień w dostawach na skutek działania Siły Wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Kupującego terminy dostaw zostaną automatycznie przedłużone o okres faktycznego opóźnienia Sprzedającego lub na podstawie obustronnego porozumienia.

6. Dokumentacja.

Typ i ilość dostarczanej dokumentacji określa Zamówienie potwierdzone przez Sprzedającego. Dodatkowe kopie mogą być dostarczone pod dodatkowym koszcie.

7. Własność intelektualna.

7.1. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i inne stosowane przez Sprzedającego w oferowanych wyrobach stanowią własność intelektualną Sprzedającego i bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego nie mogą być przekazywane stronie trzeciej ani wykorzystywane w żaden inny sposób jak tylko do realizacji umowy. W razie naruszenia własności intelektualnej Sprzedający może dochodzić wszelkich roszczeń.

7.2. Kupujący zgadza się na ochronę własności intelektualnej AMP - Tomasz Alf bez ograniczeń czasowych. Umowa dostawy nie oznacza przeniesienia własności intelektualnej na Kupującego.

7.3. Kupujący niniejszym zobowiązuje się do ochrony własności intelektualnej Sprzedającego uzyskanej w dowolny sposób, pisemny lub ustny.

7.4. Wymagania poufności nie dotyczy informacji dostępnej publicznie w czasie zawarcia umowy ani uzyskane innych niż strony umowy.

8. Płatność.

8.1. Płatność musi być zrealizowana w walucie określonej w ofercie i/lub potwierdzonym zamówieniu. Standardowy termin płatności wymagany przez firmę Sprzedającego wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Standardowy termin płatności stosuje się jeśli nie jest to określone inaczej w umowie.

8.2. Wszelkie koszty bankowe poniesione w związku z dokonaniem przelewu przez Kupującego ponosi Kupujący.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia ustawowych odsetek za opóźnione płatności.

9. Gwarancja.

9.1. Sprzedający zapewnia, że towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

9.2. Umowa dostawy urządzeń obejmuje 12-miesięczną gwarancję obejmującą błędy projektu wykonanego przez AMP - Tomasz Alf lub wykonawstwa wyrobu. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przyczyn reklamacji przed zwrotem reklamowanego towaru. Kupujący wysyła produkt reklamowany zaakceptowany do naprawy na swój koszt i zapewnia ubezpieczenie tej przesyłki.

9.3. AMP - Tomasz Alf nie akceptuje zwrotów uprzednio nie zatwierdzonych do naprawy lub wymiany.

9.4. Sprzedający zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją. Po wykonaniu naprawy Sprzedający wysyła towar na swój koszt wykorzystując preferowanego przez siebie przewoźnika.

9.5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nienależytego montażu lub nieprawidłowego stosowania produktu. Gwarancja traci ważność w przypadku próby naprawy lub zmiany produktu przez osoby lub firmy nieupoważnione.

9.6. Jeśli urządzenie jest wyprodukowane przez Sprzedającego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Kupującego, wówczas gwarancja Sprzedającego jest ograniczona do wad wynikających z niezgodności wykonania towaru z danymi dostarczonymi przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Towaru dostarczonego Kupującemu gdy jego wytworzenie nastąpiło w sposób określony przez Kupującego w dostarczonej Sprzedającemu dokumentacji.

9.7. AMP - Tomasz Alf nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialna za szkody, włączając w to także uszkodzenia ciała lub straty produkcyjne , spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem z nieumiejętnością użytkowania lub niebezpiecznym użytkowaniem dostarczonych produktów. Maksymalna odpowiedzialność firmy AMP - Tomasz Alf jest ograniczona do naprawy lub wymiany reklamowanego towaru albo zwrotu kosztów zakupu jeśli tego zażąda Kupujący i jest to wyłączny sposób kompensacji szkód dla Kupującego.

9.8. Roszczenia gwarancyjne nie mogą przekroczyć wartości dostarczonego towaru. Dochodzenie odszkodowania przekraczającego tę wartość jest wykluczone.

9.9. AMP - Tomasz Alf honoruje także gwarancje za oprogramowanie przetworników dostarczanych przez poddostawców. Okres takiej gwarancji nie może przekraczać 90 dni od daty dostawy produktu.

9.10 AMP - Tomasz Alf honoruje także gwarancje za sprzęt do regulacji temperatury pochodzący od poddostawców. Okres takiej gwarancji nie może przekraczać okresu wyznaczonego przez producenta urządzenia/poddostawcy. 

9.11. Przy zwrocie produktów, dla których upłynął okres gwarancji Kupujący musi wystawić zamówienie na kwotę wystarczającą do pokrycia kosztów ponownych testów i diagnostyki. AMP - Tomasz Alf zdecyduje we własnym zakresie czy wystawić fakturę za naprawę czy zdecydować, że produkt nie nadaje się do naprawy.

9.12. AMP - Tomasz Alf służy doradztwem w kwestii doboru materiałów stykających się z medium procesowym lub doboru konfiguracji urządzeń do regulacji ale jego propozycja musi być zatwierdzona przez specjalistę użytkownika lub Kupującego. AMP - Tomasz Alf nie odpowiada za ostateczny dobór takiego materiału do mediów procesowych lub dobór końcowej konfiguracji produktu do regulacji temperatury.

10. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

10.1. Sprzedający na swoich dokumentach i na stronie internetowej podaje telefony i adres e-mail, które mogą być wykorzystywane do uzyskania pomocy technicznej. Możliwe jest także przesyłanie pytań technicznych faksem.

10.2. Sprzedający zapewnia bezpłatną telefoniczną pomoc techniczną w ciągu 12 miesięcy od terminu dostawy towaru, w odniesieniu do problemów występujących z jego wykorzystaniem. Dotyczy to spraw technicznych podanych w dokumentacji lub w specyfikacji ofertowej.

10.3. Sprzedający zapewnia serwis pogwarancyjny w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu gwarancji.

10.4. W odniesieniu do problemów związanych ze współpracą produktów AMP - Tomasz Alf z innymi pomoc techniczna jest oferowana w przypadku gdy są to produkty kompletowane przez AMP - Tomasz Alf lub uprzednio pisemnie akceptowane do współpracy z urządzeniami produkcji AMP - Tomasz Alf.

11. Przeniesienie ryzyka i prawa własności.

11.1. Ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego.

11.2. Kupujący ponosi wszystkie koszty inspekcji odbioru, jeśli takie wymaganie jest określone w Zamówieniu. Jeśli Kupujący zrezygnuje z uzgodnionej inspekcji to przyjmuje się, że Towar został wykonany zgodnie z umową.

11.3. Tytuł własności towaru przechodzi na Kupującego dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty przez AMP - Tomasz Alf.

12. Arbitraż.

Umowy i ich wykonanie przez obydwie strony podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd wybrany przez AMP - Tomasz Alf zgodnie z prawem polskim; Kupujący zgadza się na uczestniczenie w takim procesie. Sporne problemy nie mogą być podnoszone po upływie 12 miesięcy od czasu dostawy.

13. Odszkodowania.

Kupujący zapewni ochronę firmy AMP - Tomasz Alf przed reklamacjami strony trzeciej zgłaszanymi w odniesieniu do produktów AMP - Tomasz Alf.